Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws

Nieuws

 • Afscheidssymposium RMO

  Op 31 maart vindt het afscheidssymposium “Podium geven aan verschil: 18 jaar meedenken en tegendenken over sociale vraagstukken” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling plaats. Tevens neemt de RMO afscheid van zijn voorzitter, Sadik Harchaoui.
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start

  Vanaf heden, januari 2015, gaat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start. Onder leiding van voorzitter Pauline Meurs en algemeen secretaris/directeur Theo Hooghiemstra wordt een nieuwe raad en organisatie gevormd.
  Vanuit de oude raden maken Anke van Blerck, Paul Frissen, Erik Gerritsen, Jan Kremer, José Manshanden en Dick Willems de overstap naar de RV&S. Voor nog twee raadsleden wordt een sollicitatieprocedure opgestart.
 • Fusie RMO en RVZ definitief

  De RMO houdt op te bestaan. Samen met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) gaat de RMO op in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Deze RV&S – zoals de afkorting luidt – treedt per 1 januari aanstaande aan. Voorzitter van de RV&S is Pauline Meurs. Theo Hooghiemstra is algemeen secretaris van de nieuwe Raad.
 • Kabinetsreactie op RMO-advies De verleiding weerstaan

  Begin december verscheen een reactie van het Kabinet op het RMO-advies 'De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag van de overheid.' Het betrof een integrale reactie van het Kabinet op drie adviezen van strategische adviesraden over de benutting van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Naast het RMO-advies verscheen van de WRR 'Met kennis van gedrag beleid maken' en van de Rli 'Doen en laten: Effectiever milieubeleid door mensenkennis.' De regering benadrukt de potentie van gedragswetenschappelijke kennis voor beleid, zowel in de analyse als in instrumenten.
 • Verschenen: Briefadvies 'Samen verder, verder samen'. Zorgen voor kinderen met complexe problemen

  8 december 2014 - Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe de zorg voor kinderen en gezinnen die kampen met zware of complexe problematiek er uit moet komen te zien. Hoe sluit de gespecialiseerde zorg inhoudelijk en organisatorisch goed aan op een versterking van eigen kracht en eerstelijnszorg en ondersteuning? Deze vraag staat centraal in het briefadvies ‘Samen verder, verder samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen’ dat de RMO op 2 december aanbood aan staatssecretaris Van Rijn.
 • Verschenen: Leren innoveren in het sociaal domein (december 2014)

  3 december 2014 - Op tal van plekken ontplooien mensen initiatieven om de ondersteuning voor zichzelf en elkaar te verbeteren. Dit roept de vraag op hoe de beweging naar meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in het sociale domein kan worden verbreed. In zijn advies 'Leren innoveren in het sociaal domein' focust de RMO op de rol van de overheid in het transformatieproces. Met het creëren van voorwaarden en aansturing nemen gemeenten daarbij een sleutelpositie in. Verandering schuilt in het zichzelf anders opstellen en leren wat werkt. Vandaag ontving staatssecretaris Van Rijn het eerste exemplaar.
 • Verschenen: Meerstemmigheid laten klinken (november 2014)

  Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en levert daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap is het onduidelijk hoe de journalistiek haar democratische functies in de toekomst vorm zal geven. In het veranderend medialandschap past het de overheid niet te sturen op specifieke media. Over de rol die de overheid wel in kan nemen spreekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zich uit in het vandaag verschenen briefadvies.
 • Verschenen: De kaders van de rechtsstaat (september 2014)

  Buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën staat als thema al jaren op de politieke agenda. Dat is begrijpelijk, omdat er politiek-maatschappelijke zorgen leven over deze financiering en de mogelijke doorwerking in de Nederlandse samenleving. De vraag, welke instrumenten de overheid heeft om ondermijnende vormen van financiering tegen te gaan is dan ook nog steeds actueel. Op verzoek van het kabinet heeft de RMO hierover in een brief geadviseerd.
 • Verschenen: Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein (september 2014)

  Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het gezamenlijke briefadvies van de RMO en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over veiligheidsvraagstukken in het sociale domein. De grootste uitdaging: het goed onderscheiden van verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Het sociaal domein is gebaat bij bestuurders die hun rol kennen en professionals en burgers de ruimte geven om veiligheid op hun eigen manier te realiseren.
 • Pauline Meurs beoogd voorzitter van de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Per 1 september is Pauline Meurs de nieuwe voorzitter voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daarmee is zij tevens beoogd voorzitter van de nieuwe RVS, waarin de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) samen opgaan. Deze nieuwe RVS zal naar verwachting , afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer, per 1 januari 2015 bij wet zijn ingesteld.
 • Verschenen: Inzet op civiel effect (september 2014)

  De beoogde veranderingen in het sociale domein zijn direct van invloed op de rol van de professional en de manier waarop hij of zij die rol invult. Het essay “Inzet op civiel effect. De nieuwe WMO en de professional” levert een bijdrage aan het debat daarover. Auteur Kees Verhaar schreef het voor de RMO ten behoeve van het nog te verschijnen RMO advies over de transformatie in het sociale domein.

  3 september ontving wethouder Karin Lambrechts van Dordrecht het eerste exemplaar tijdens een bijeenkomst in het Dordts Museum.
 • Verschenen: Nationaal belang in meervoud (juli 2014)

  De politiek legitimeert Nederlands optreden bij internationale aangelegenheden vaak door aan te sluiten bij ‘het nationaal belang’. Maar dit concept is alleen bruikbaar als het niet eenzijdig economisch wordt ingevuld. Bovendien dient de politiek wendbaar om te gaan met de spanning tussen nationale en internationale oriëntatie en is een brede maatschappelijke discussie over Nederlandse belangen bij internationale aangelegenheden wenselijk. Dat blijkt uit de twaalf essays die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bijeenbracht in de op 1 juli verschenen essaybundel ‘Nationaal belang in Meervoud. Perspectieven op internationale politiek’.
 • Kabinetsreactie op RMO-advies "Het onbehagen voorbij"

  Op 21 juni verscheen een Kabinetsreactie op het advies Het onbehagen voorbij. In zijn reactie op het RMO advies Het onbehagen voorbij spreekt het kabinet zijn waardering uit voor de duiding van maatschappelijk onbehagen. Het kabinet onderschrijft de analyse dat onbehagen in de bovenstroom van het maatschappelijk debat is gekomen doordat de regulerende functie van traditionele kanalen is afgezwakt en op nieuw ontstane fora de mogelijkheden tot het constructief aanwenden van onbehagen, beperkt zijn. Minister Plasterk onderschrijft de aanbevelingsrichtingen, ziet deze reeds verankerd in lopende trajecten binnen het Rijk en daagt de Raad uit in de komende tijd de opgedane inzichten om te zetten tot concretere handelingsperspectieven voor politiek en bestuur.
 • De verleiding weerstaan: debatserie in De Balie

  In een driedelige serie (28 mei, 4 juni, 11 juni) onderzoekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen met het publiek in De Balie de beloftes en dilemma’s van het nieuwe overheidsinstrument 'nudging'. Dit naar aanleiding van zijn recente advies ‘De verleiding weerstaan’. Nudges zijn geen verplichtingen: fruit op ooghoogte leggen geldt als een nudge, junkfood verbieden niet. In hoeverre is nudging manipulatief? Of paternalistisch? Moeten we een technocratische aanval op democratische kernwaarden vrezen?
 • Verschenen: Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein

  De omgang met verschil is een kerndilemma bij de terugtredende overheid. Naar aanleiding van het symposium ‘Accepteer het verschil’ van de RMO en het Ministerie van BZK op 6 november 2013 hebben Albert Jan Kruiter en Willemijn van der Zwaard een prikkelend essay geschreven over hoe burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid weer op een nieuwe manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de organisatie van publieke voorzieningen.

Uitgelicht

Lopende projecten

Er zijn op dit moment geen pagina's geplaatst.


Zoeken