Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws

Nieuws

 • Verschenen: Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein

  De omgang met verschil is een kerndilemma bij de terugtredende overheid. Naar aanleiding van het symposium ‘Accepteer het verschil’ van de RMO en het Ministerie van BZK op 6 november 2013 hebben Albert Jan Kruiter en Willemijn van der Zwaard een prikkelend essay geschreven over hoe burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid weer op een nieuwe manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de organisatie van publieke voorzieningen.
 • Verschenen: De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid (maart 2014)

  De psychologie en de gedragseconomie geven steeds meer zicht op hoe mensen keuzes maken. Het bedrijfsleven maakt hiervan al veelvuldig gebruik, maar mag de overheid dat ook? Bijvoorbeeld door mensen te nudgen, oftewel door ze een duwtje in de ‘goede’ richting te geven. Denk aan gedrag inzake gezondheid, energie, verkeer en financiën? Of leidt dit tot paternalisme, manipulatie en technocratie? In zijn advies De verleiding weerstaan stelt de RMO dat nudging door de overheid alleen toelaatbaar is als dit het vermogen van mensen versterkt om keuzes te maken waar ze zelf ook achter staan.
 • Raadslid José Manshanden over de veranderingen in het sociale domein

  Videoregistratie: 5 minuten met… afkomstig van het Jaarcongres JSO - Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, dat in november 2013 plaatsvond.
 • Essaywedstrijd Nederlands belang in internationaal perspectief

  De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de VeerStichting dagen studenten uit een essay te schrijven over het thema ‘Nederlands belang in internationaal perspectief’.

  We zijn op zoek naar diverse en verrassende invalshoeken. Bijdragen vanuit alle disciplines (van sociologie, economie, politicologie, milieukunde, tropische bosbouw, architectuur en scheikunde tot technische bedrijfskunde en meer) zijn welkom.
 • Verschenen: Vormen van diversiteit (december 2013)

  Nederland staat voor grote sociale opgaven. De klassieke verzorgingsstaat treedt een nieuwe fase in. Solidariteit die voorheen grotendeels via de staat werd georganiseerd, krijgt met een beroep op eigen verantwoordelijkheid een andere invulling. Maatschappelijke organisaties zoeken én vinden nieuwe legitimiteit. In het afgelopen jaar heeft de RMO over deze verandering diverse adviezen uitgebracht. In een handzame factsheet zijn deze samengevat in ‘zes handreikingen voor het sociale domein’.
 • Aanbieding bundel 'Kantelkracht' op 7 december 2013

  Op 7 december j.l. overhandigden RMO-lid José Manshanden en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de bundel aan minister Ronald Plasterk (BZK) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Dit vond plaats tijdens de vrijwilligersmanifestatie Meer dan handen vrijwilligersprijzen in Utrecht.
 • Foto-impressie masterclass ‘Terugtreden is vooruitzien’

  Op 6 november jl. organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de RMO gezamenlijk een masterclass naar aanleiding van het advies ‘Terugtreden is vooruitzien’ om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Tijdens de bijeenkomst reageerde Minister Ronald Plasterk op het advies, lichtte Paul Frissen namens de RMO het advies nog eens toe en gingen verschillende experts en professionals uit het veld met elkaar in gesprek.
 • 23 oktober, 6 en 20 november 2013: driedelige debatserie over onbehagen in de Nederlandse samenleving

  In samenwerking met De Balie organiseerde de RMO een driedelige debatserie over onbehagen in de Nederlandse samenleving naar aanleiding van het advies 'Het onbehagen voorbij'. Alle programma’s werden gepresenteerd door Brandstof initiator Laurens Knoop.
 • Verschenen Essay ‘Kijk eens wat vaker in de spiegel’

  Onder leiding van Femke Halsema heeft een Commissie behoorlijk bestuur zich uitgesproken over gedragscodes in de semipublieke sector. De commissie heeft de RMO gevraagd een voorbereidend essay te schrijven. Met het verschijnen van het eindrapport van de commissie op 11 september maakt de Raad ook zijn essay openbaar.
 • Kabinetsreactie Rondje voor de publieke zaak

  20 juli 2013
  Het advies ‘Rondje voor de publieke zaak’ biedt een denkrichting om hervormingen van de verzorgingsstaat – bijvoorbeeld in de zorg – verder vorm te geven. Dat schrijft het kabinet zijn reactie op het advies. Debatten over solidariteit beperken zich te snel tot de vraag “moet de overheid het doen, of dragen we taken over aan de samenleving”. De uitdaging voor de toekomst is echter gelegen in het vinden van mengvormen waar overheid en samenleving elkaar versterken.
 • Verschenen: Essay Startkwalificatie

  De startkwalificatie, de verlengde leerplicht tot het behalen van niveau Mbo-2, dient meer in het teken komen te staan van een langlopend leerrecht. Deze suggestie doet de RMO in het essay 'Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie' dat op 11 juli is aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs.
 • Verschenen: RMO Essay 'Swingen met lokale kracht'

  11 juli 2013 - Her en der in Nederland ontstaan initiatieven waarin burgers, professionals en bestuurders krachten bundelen en nieuwe coalities vormen om maatschappelijke problemen tegemoet te treden. Van de overheid vraag dit om situationeel handelen, zonder haar eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen, aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het essay 'Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving' .
 • Kabinetsreactie Terugtreden is vooruitzien

  09 juli 2013
  9 juli 2013 - In ‘De doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving’ reageert het kabinet op verschillende adviezen en rapporten over de verhouding tussen overheid en maatschappelijk initiatief, onder andere op het RMO-advies 'Terugtreden is vooruitzien'. Met de RMO onderkent minister Plasterk het bestaan van ‘oerkrachten’ die terugtreden belemmeren. Bewustwording hiervan kan volgens hem helpen om als overheid minder naar zich toe te trekken en zich meer te richten op het ‘zorgen dat’ in plaats van het ‘zorgen voor’.
 • Nieuw advies: Terugtreden is vooruitzien

  5 juli 2013 - De beweging van een terugtredende overheid slaagt alleen wanneer maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen om publieke voorzieningen naar eigen waarden en inzicht te organiseren. Dat vereist een fundamentele verandering van de verhouding tussen overheid en samenleving op het gebied van zeggenschap, financiering en rechtsstatelijke waarborgen. Ook vraagt het van overheden, politici én samenleving dat zij accepteren dat er meer verschil ontstaat in identiteit, omvang, keuzeaanbod en kwaliteit van voorzieningen als zorg, onderwijs en welzijn. Dat stelt de RMO in zijn vandaag verschenen advies ‘Terugtreden is vooruitzien. Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein’.
 • Kabinetsreactie op het advies Het onbehagen voorbij

  pdf, 804KB
  21 juni 2013 - In zijn reactie op het RMO advies 'Het onbehagen voorbij' spreekt het kabinet zijn waardering uit voor de duiding van maatschappelijk onbehagen. Het kabinet onderschrijft de analyse dat onbehagen in de bovenstroom van het maatschappelijk debat is gekomen doordat de regulerende functie van traditionele kanalen is afgezwakt en op nieuw ontstane fora de mogelijkheden tot het constructief aanwenden van onbehagen, beperkt zijn. Minister Plasterk onderschrijft de aanbevelingsrichtingen, ziet deze reeds verankerd in lopende trajecten binnen het Rijk en daagt de Raad uit in de komende tijd de opgedane inzichten om te zetten tot concretere handelingsperspectieven voor politiek en bestuur.
 • Nieuw advies: Rondje voor de publieke zaak

  28 mei 2013 - De organisatie van solidariteit zal in de toekomst meer bij mensen zelf komen te liggen. Solidariteit wordt daarmee dynamischer en minder gestold in beleid, waardoor de waarde ervan weer zichtbaar en doorleefd wordt. Dit stelt de RMO in zijn advies 'Rondje voor de publieke zaak. Pleidooi voor de solidaire ervaring' dat is aangeboden aan staatssecretaris Martin Van Rijn.

Uitgelicht


Zoeken