Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws

Nieuws

 • Afscheidssymposium RMO

  Op 31 maart vond het afscheidssymposium “Podium geven aan verschil: 18 jaar meedenken en tegendenken over sociale vraagstukken” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling plaats. Tevens nam de RMO afscheid van zijn voorzitter, Sadik Harchaoui.
 • Verschenen: afscheidsessay ‘Bewust betrokken. De belofte van crowdfunding voor het sociaal domein’ (juni 2015)

  De verhoudingen in het sociaal domein veranderen. Burgers en overheden zoeken naar een nieuwe aanpak van maatschappelijke opgaven, waarbij waarden als solidariteit en diversiteit weer nadrukkelijker het uitgangspunt vormen. Bij die nieuwe aanpak hoort ook het zoeken naar innovatieve financieringsarrangementen. Crowdfunding lijkt een instrument te zijn dat financiering en maatschappelijke betrokkenheid combineert. In dit essay ontrafelen de auteurs daarom de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. Het essay werd geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Lucas Meijs en Irene van Staveren als Kroonleden van de RMO. De presentatie van het essay vond plaats op 10 juni 2015, tijdens het seminar ‘Civic crowdfunding voor ondernemende overheden’ in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Dit seminar werd georganiseerd door Voorjebuurt.nl en Douw&Koren.
 • Verslag van de rijke discussie op het symposium Goede zorg voor de jeugd: leren en veranderen in de jeugdhulp

  Om de omslag te maken van risicodenken naar denken in kwaliteit van leven is het noodzakelijk dat vanuit de praktijk betekenisvolle normen worden ontwikkeld waarop de inspectie kan toetsen. Een volgende stap in de sturing van gemeenten is om niet alleen de samenwerking binnen de jeugdzorg te stimuleren maar ook met bijvoorbeeld wooncoöperaties, onderwijs en schuldhulpverlening. Voor het bereiken van een verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp is een andere opstelling van de onderwijsinspectie essentieel.
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start

  Vanaf heden, januari 2015, gaat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start. Onder leiding van voorzitter Pauline Meurs en algemeen secretaris/directeur Theo Hooghiemstra wordt een nieuwe raad en organisatie gevormd.
  Vanuit de oude raden maken Anke van Blerck, Paul Frissen, Erik Gerritsen, Jan Kremer, José Manshanden en Dick Willems de overstap naar de RV&S. Voor nog twee raadsleden wordt een sollicitatieprocedure opgestart.
 • Fusie RMO en RVZ definitief

  De RMO houdt op te bestaan. Samen met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) gaat de RMO op in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Deze RV&S – zoals de afkorting luidt – treedt per 1 januari aanstaande aan. Voorzitter van de RV&S is Pauline Meurs. Theo Hooghiemstra is algemeen secretaris van de nieuwe Raad.
 • Kabinetsreactie op RMO-advies De verleiding weerstaan

  Begin december verscheen een reactie van het Kabinet op het RMO-advies 'De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag van de overheid.' Het betrof een integrale reactie van het Kabinet op drie adviezen van strategische adviesraden over de benutting van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Naast het RMO-advies verscheen van de WRR 'Met kennis van gedrag beleid maken' en van de Rli 'Doen en laten: Effectiever milieubeleid door mensenkennis.' De regering benadrukt de potentie van gedragswetenschappelijke kennis voor beleid, zowel in de analyse als in instrumenten.
 • Verschenen: Briefadvies 'Samen verder, verder samen'. Zorgen voor kinderen met complexe problemen

  8 december 2014 - Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe de zorg voor kinderen en gezinnen die kampen met zware of complexe problematiek er uit moet komen te zien. Hoe sluit de gespecialiseerde zorg inhoudelijk en organisatorisch goed aan op een versterking van eigen kracht en eerstelijnszorg en ondersteuning? Deze vraag staat centraal in het briefadvies ‘Samen verder, verder samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen’ dat de RMO op 2 december aanbood aan staatssecretaris Van Rijn.
 • Verschenen: Leren innoveren in het sociaal domein (december 2014)

  3 december 2014 - Op tal van plekken ontplooien mensen initiatieven om de ondersteuning voor zichzelf en elkaar te verbeteren. Dit roept de vraag op hoe de beweging naar meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in het sociale domein kan worden verbreed. In zijn advies 'Leren innoveren in het sociaal domein' focust de RMO op de rol van de overheid in het transformatieproces. Met het creëren van voorwaarden en aansturing nemen gemeenten daarbij een sleutelpositie in. Verandering schuilt in het zichzelf anders opstellen en leren wat werkt. Vandaag ontving staatssecretaris Van Rijn het eerste exemplaar.
 • Verschenen: Meerstemmigheid laten klinken (november 2014)

  Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en levert daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap is het onduidelijk hoe de journalistiek haar democratische functies in de toekomst vorm zal geven. In het veranderend medialandschap past het de overheid niet te sturen op specifieke media. Over de rol die de overheid wel in kan nemen spreekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zich uit in het vandaag verschenen briefadvies.

Uitgelicht


Zoeken